A A A

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w obszarze Gwarancji dla Młodzieży w Polsce oraz w Europie, jak również prezentacja nowatorskiego podejścia do młodych obywateli gwarantując im pakiet różnorodnych form pomocy.

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podczas swojego wystąpienia podkreślił, że "Gwarancje dla młodzieży w Polsce to dużo więcej niż tylko wyzwanie dla służb zatrudnienia. To oddziaływanie na trwałe perspektywy rozwojowe dla Polski". Polska będąc jednym z pierwszych państw, który przygotowało swój plan realizacji Gwarancji dla młodzieży, podjęła duży wysiłek reformując system wspierania osób młodych i angażując dodatkowe środki na ten cel. W 2014 roku wsparciem w standardzie Gwarancji urzędy pracy objęły 356 tys. osób do 25 roku życia (zatrudnieniowych, stażowych, szkoleniowych i na zatrudnienie). Stopniowa poprawa koniunktury na rynku pracy i działania w ramach Gwarancji dla młodzieży przyniosła historyczny spadek bezrobocia osób do 25 roku życia do poziomu poniżej średniej Unii Europejskiej.

Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją poświęconą doświadczeniom Województwa Lubelskiego we wspieraniu osób młodych na rynku pracy. "Postawiliśmy sobie za zadanie tak kierować karierami osób młodych, aby nie było potrzebne wspieranie ich później jako bezrobotnych w ramach Gwarancji dla młodzieży" powiedziała Małgorzata Sokół, Przewodnicząca Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. W ramach projektu pilotażowego WUP w Lublinie testuje obecnie system zaawansowanego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół. Ambicją regionu jest postawienie na "kulturę przedsiębiorczości" wśród młodych.

W kolejnych prezentacjach omówiony został postęp realizacji Gwarancji dla młodzieży i działania prowadzone na rzecz osób młodych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz w ramach programu pożyczkowego "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Doświadczenie 16 miesięcy wdrażania Gwarancji w obu przypadkach wskazuje bardzo obiecujące efekty: zarówno programy wspierania młodzieży w najtrudniejszej sytuacji życiowej prowadzone przez OHP, jak również najbardziej dostosowany do potrzeb osób młodych program wspierania przedsiębiorczości BGK cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób młodych.W części poświęconej doświadczeniom międzynarodowym, przedstawiciel niemieckich Publicznych Służb Zatrudnienia Ralf Holzwart podkreślił znaczenie docierania do młodych osób z grupy NEET dla efektywnego wdrożenia Gwarancji dla młodzieży. Podkreślił również znaczenie kształcenia dualnego: "Najlepszym ubezpieczeniem od bezrobocia jest dobrze rozwinięte kształcenie zawodowe". Przedstawiciel czeskich publicznych służb zatrudnienia skupił się na zaprezentowaniu sposobu finansowania działań wobec osób młodych i wyzwaniach stojących w tym zakresie. W słowackiej prezentacji zwrócono uwagę na formy wspierania bezrobotnych osób młodych - dotychczasowe i planowane do wdrożenia w ciągu 2015 roku. Tibor Bors Barbely-Pecze z węgierskiego Ministerstwa Gospodarki zauważył, że zmagamy się z problemem o długiej historii. Dodatkowo bezrobocie młodzieży na Węgrzech jest zjawiskiem powiązanym ściśle z kwestiami demograficznymi i ekonomicznymi. Wszyscy reprezentanci zgodzili się co do dużego znaczenia europejskiej inicjatywy ustalenia Gwarancji dla młodzieży.

Dyskusja panelowa, w której wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, organizacji młodzieżowych i biznesu, przyniosła rekomendacje tworzenia jak najszerszych partnerstw dla poprawy sytuacji osób młodych, inwestowania w umiejętności i kompetencje (zwłaszcza w obrębie sytemu edukacji), rozwoju dialogu międzypokoleniowego, czy zwiększania mobilności zawodowej w skali kraju. Poruszono także kwestię percepcji "pokolenia Y" i tworzenia warunków dla pełnego wykorzystania potencjału najmłodszych uczestników rynku pracy.

Raisa Kuczmuk, Wołyńskie Obwodowe Centrum Pracy w Łucku przedstawiła prezentację na temat emigracji z Ukrainy i związanych z tym szans oraz zagrożeń. Po krótkim opisie sytuacji na rynku pracy w Obwodzie Łuckim przedstawiła zakres współpracy, który podejmuje Łucki Urząd Pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Rok 2014 przyniósł radykalny wzrost ilości wniosków o pozwolenie na pracę w Polsce obywateli Ukrainy. Tak silny przepływ jest zagrożeniem dla ukraińskiego rynku pracy, stanowiąc jednocześnie szansą dla rynku polskiego. Jak jednak podkreśliła, ważny jest przepływ standardów organizacji pracy i kultury organizacyjnej powracających na Ukrainę pracowników.

Ostatnie z prezentacji dotyczyły doświadczeń lubelskich praktyków w zakresie wspierania młodzieży. Omówiono nowe podejście do walidacji efektów kształcenia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także działania dla młodzieży w ramach projektu partnerskiego EFS "Młodzi mają szansę" realizowanego w województwie lubelskim przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele urzędów pracy, partnerów społecznych, organizacje młodzieżowe, pracodawców, nauki, i innych instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji dla młodzieży.

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.